مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه هاي آماري

- تجزيه و تحليل داده هاي آماري، و آزمون فرضيات تحقيق

- مشاوره و تحليل آماري تحقيقات علمي و پروژه هاي پژوهشگران و پايان نامه ها و پروژه هاي دانشجويي

- پردازش آماري داده ها و تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمايشات علمي

- ارائه تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss

- انجام آزمونهاي پايايي و روايي و قابليت اعتماد پرسشنامه

- انجام انواع آزمونهاي آماري متناسب با شرايط پروژه يا پايان نامه

- تحليلهاي توصيفي همراه با نمودارها و جداول آماري

- مدل سازي معادلات ساختاري

- برازش مدل

- تحليل هاي عاملي تاييدي و اکتشافي

- آزمون فرضيات تحقيق و آزمون فرض آماري

-در مورد ابزارها و روشهاي آماري تحقيق و پروژه آماري خويش با ما مشورت كنيد...

۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

تحلیل داده های کیفی

روشهای مختلفی برای تحلیل و طبقه‌بندی داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیق کیفی وجود دارد که بسته به نوع تحقیق و موردکاوی از هر کدام‌ استفاده می‌شود.

واژه "Analysis" در لغت به‌معنای "تحلیل" است. در فرآیند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها است. وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده‌ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده‌هایی به‌کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. یکی از مهم ترین عامل هایی که بر تصمیم گیری راجع به نوع تحلیل تاثیر می گذارد نوع داده هایی است که پژوهشگر جمع آوری می کند و یا در اختیار دارد. یکی از تفاوت های عمده بین پژوهش های کیفی و کمی در این است که پژوهش های کیفی به طور عمده به تدوین یا ساخت فرضیه منتج می شوند اما پژوهش های کمی به آزمون فرضیه می پردازد. بنابراین برای اینکه فرضیه ها را بتوان آزمون نمود، می بایست داده ای کمی جمع آوری شود و یا داده های کیفی به کمی تبدیل شود.تحلیل محتوا یکی از مهم ترین تحلیل هایی است که طی آن محتوا یا داده های کیفی به داده های کمی تبدیل می گردد و آنگاه با اجرای آماره های مناسب مورد تحلیل قرار می گیرند.

ادبیات پژوهش

هنگامی که حوزه ی موضوع یا پرسش پژوهش انتخاب شد، باید با مرور ادبیات پژوهش جایگاه پژوهش مورد نظر را در یک بافت گسترده تر مشخص کرد. ادبیات پژوهش در بر گیرنده مبانی نظری پژوهش اعم از مکتب ها، نظریه ها و دیدگاههای موجود در خصوص موضوع، مسئله یا فرضیه های پژوهش و نیز پیشینه پژوهش است. به دلیل اینکه مطالبی که در ادبیات پژوهش می آید برگرفته از کارهای دیگران چه بصورت مستقیم و چه به صورت نقل قول معنایی، خلاصه، ترکیب و نقد است، پژوهشگر می بایست در زمینه رعایت اصول مستند سازی دقت نماید. استناد درست و دقیق همیشه به معنای قوت کار است و اگر در مطالب برگرفته شده از کار دیگران چه بصورت عمدی و چه به صورت سهوی مستند سازی یا انجام نگیرد و یا درست انجام نگیرد، عمل برداشت کننده سرقت علمی به حساب آمده

روش های پژوهش

درعین اینکه همه پدیده ها به نوعی منحصر به فرد هستند اما با توجه به پیچیدگی های بسیار پدیده های اجتماعی، از ابعاد مختلف و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی هستند بنابراین نمی توان در بررسی پدیده ها به یک روش منحصر به فرد پرداخت و یا یک روش را بر روش دیگر ترجیح داد بلکه هر روشی در جای خود می بایست بکار رود. روشهای را می توان از نظر مسیر، زمان، اجرا، میزان ژرفایی و از نظر نوع هدف طبقه بندی کرد.

طبقه بندی پژوهش ها از نظر مسیر:

  1. پژوهش های کیفی
  2. پژوهش های توصیفی
  3. پژوهش های آزمایشی

پژوهش های کیفی: روش های پژوهش کیفی اساساً از جامعه شناسی و مردم شناسی سرچشمه گرفت.

شیوه ها و ابزار های جمع آوری داده ها

در همه پژوهش ها، پژوهشگر می بایست برای توصیف یا تبین روابط بین پدیده ها و متغیر های موجود اطلاعات یا داده هایی را جمع آوری کند. در جمع آوری اطلاعات یا داده ها می بایست شیوه ای بکار گرفته شود که اطلاعات و داده ها با کیفیت بالا، دقیق و موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و داده های جمع آوری شده و کیفیت اطلاعات و داده ها نیز به شیوه جمع آوری آنها مربوط میشود. بنابراین شیوه های سنجیده و دقیق جمع آوری اطلاعات و داده ها، اگر درست و دقیق اجرا شوند معمولاً به کیفیت بالای داده ها و یافته ها و کسب نتایج معتبر، و شیو ه های نامناسب به نتایج نامعتبر خواهد انجامید. انواع شیو های جمع آوریاطلاعات بشرح ذیل است.

مولفه ها و اصطلاح های پژوهش

نظریه: در علم نظریه یک تبین ریاضی یا منطقی، یا یک الگوی آزمون پذیر راجع به نحوه تعامل مجموعه ای از پدیده های طبیعی است که قادر است رخداد های آتی یا مشاهده های آن رخداد ها راا پیش بینی کند.و می تواند از طریق آزمایش آزمون شود یا به صورت دیگر از طریق مشاهده ی تجربی اثبات شود. طبق نظر کیتچر نظریه های علمی می بایست سه ویژگی داشته باشند. 1) یگانگی: علم می بایست یگانه باشد . نظریه های خوب شامل فقط یک راهبرد حل مساله، یا خانواده کوچکی از راهبرد های حل مساله هستند که آنها را می توان در مورد دامنه گسترده ای از مساله ها بکار برد. 2) زایایی: یک نظریه بزرگ علمی مانند نظریه نیوتن زمینه های پژوهشی جدیدی را باز می کند. از آنجا که یک نظریه راه جدیدی را برای نگاه به جهان ارائه می دهد، می تواند ما را به پرسشهای جدید بکشاند و بنابراین به بررسی ها ی جدید و ثمر بخش وادارد.3) فرضیه های کمکی ای که به صورت مستقل آزمون پذیر هستند: یک فرضیه کمکی می بایست مستقل از مساله خاصی که برای حل آن معرفی می شود، قابل آزمون باشد.

حجم نمونه

یک نمونه آرمانی می بایست آنقدر بزرگ باشد که بتواند معرف جامعه بوده و نتایج حاصل از آن قابل تعمیم باشد و آنقدر کوچک باشد که از نظر دستیابی به آزمودنی ها، اقتصادی و زمانی و تجزیه و تحلیل داده ها مقرون به صرفه باشد. نمونه ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1) نمونه ی کوچک که به نمونه های کمتر از 30 تایی اطلاق می شود. 2) نمونه بزرگ که به 30 و بیشتر اطلاق می گردد. بطور کلی رعایت موارد زیر در مورد حجم نمونه توصیه می شود:

نحوه نگارش طرح پژوهشی

انتخاب موضوع: در آغاز پژوهش، ابتدا باید موضع پژوهش را یافت و تعریف روشنی از آن ارائه کرد. موضوع انتخاب شده می بایست عملی، مورد علاقه و در تخصص پژوهشگر باشد. همچنین موضوع باید تحدید شده باشد شامل تحدید حوزه ای، تحدید مکانی و تحدید زمانی . برای انتخاب یک موضوع مناسب و پرسش های کلی پژوهش می توان از منابع زیر استفاده کرد:

جامعه پژوهش، نمونه، نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکانها، رویدادها و بطورکلی اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. علاو ه بر ویزگی ها یا صفات مشترک ، اعضای هر جامعه صفت ها یا ویژگی های غیر مشترکی هم دارند که پژوهشگر مایل به مطالعه آنهاست. در فرآیند پژوهش، باید جامعه پژوهش به روشنی تعریف و ابعاد و مشخصاتآن به صورت دقیق مشخص گردد.

انواع متغیرها

انواع متغیر ها

متغیر ها از نظر سنجش یا طبقه بندی به چهار دسته تقسیم می شوند: 1) اسمی 2) رتبه ای یا ترتیبی 3) فاصله ای 4) نسبی. اما در زمان تحلیل های آماری، ساخت مقیاس شبه فاصله ای نیز انجام پذیر است. مقیاس های اسمی و رتبه ای مخصوص داده های کیفی هستند و مقیاس های فاصله ای و نسبی مخصوص داده های کمی می باشند.

صفحه‌ها

اشتراک در سایت تحقیق، پژوهش و تحلیل آماری RSS

قالب دروپال فارسی‌سازی شده توسط دروپال کار