ورود کاربر

تحلیل آماری با spss

آماره ها توصیفی متغیرهای متریک

در آموزش های قبلی برخی از اقدامات آماری را برای متغیر های سطح بندی شده و متغیر های متریک بطور خلاصه بیان کردیم. اکنون می خواهیم برخی از اقداماتی را که انحصاراً برای متغیرهای متریک کاربرد دارد را بررسی کنیم. یکی از مهمترین آنها میانگین، واریانس و انحراف معیار استاندارد است.

میانگین

احتمالاً اکثر ما با مفهوم میانگین آشنا هستیم اما برای کامل بودن مبحث بطور خلاصه به آن اشاره ای می کنم. میانگین عبارت است از مجموع همه مقادیر تقسیم بر تعداد مقادیر. این تعریف را می توان بوسیله فرمول زیر نشان داد.

جدول همبستگی در SPSS

 با توجه به نمودار Scatterplot این دو متغیر دیدیم که آنها به شکل خطی به هم وابسته هستند. این موضوع را می توان با محاسبه همبستگی پیرسون بوسیله اجرای دستور CORRELATIONS در SPSS محاسبه کرد. جدول نتایج همیشه حاوی مقدار p-values است اما چنانچه مفروضات آماری برآورده نشده باشند، مقدار p-valus بی معنی است. بنابراین ما آن را با یک ابزار ساده مخفی خواهیم کرد.

نتیجه: همبستگی 904. تایید کننده این است که ارتباط خطی خیلی قوی بین متغیر های income_2010 و income_2011 وجود دارد.

ایجاد نمودار Scatterplots

یک راه عالی برای به تصویر کشیدن ارتباط بین متغیر های متریک، اجرای نمودار Scatterplot  می باشد. شکل زیر نحوه رسم این نمودار را نشان می دهد. برای اجرای چندین نمودار Scatterplots  با استفاده از copy-paste  فرامین Synyax  را کپی و نام متغیر ها را تغییر می دهیم. برای اجرای تعداد زیادی نمودار Scatterplots از دستور حلقه Python برای نام متغیر ها و اجرای دستورات Syntax  استفاده می کنیم.

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20spss-scatterplot-creation.png

Description: http://www.spss19.ir/image/s%20spss-scatterplot-creation-2.png

فرامین پنجره Syntax  برای نمودار Scatterplot در SPSS

صفحه‌ها

ارتباط با ما

دکتر مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام: spss19withfayaz@

اینترنت پر سرعت ایران گیت